Przejdź do treści

DZIECKO ALBO INNY CZŁONEK RODZINY NA KWARANTANNIE – ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

DO WYPŁATY ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO POTRZEBNE JEST:

  1. OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB CZŁONKIEM RODZINY, PODDANYCH OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH W CELU UZYSKANIA ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO;
  2. WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (Z-15A ALBO Z-15B).

W zawiązku z powyższym nie ma potrzeby wystawiania zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki przez lekarzy POZ.