Przejdź do treści

Składanie skarg i wniosków

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 2. Skargi lub wnioski, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która je wniosła, pozostaną bez rozpoznania.
 3. Nie rozpatruje się spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń zdrowotnych nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO SPZOZ W NASIELSKU

Pacjent ma możliwość złożenia skargi lub wniosków poprzez:

 1. wpis w książkach skarg i wniosków, które dostępne są w rejestracjach placówek SPZOZ  w Nasielsku,
 2. złożenie skargi na piśmie w sekretariacie SPZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsku  (II piętro, pok. 305),                  
 3. osobiście Dyrektorowi SPZOZ w Nasielsku,
 4. listownie na adres SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk,
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zoznasielsk.pl

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ I CENTRALI NFZ

Świadczeniobiorca może złożyć skargę związaną z naruszeniem zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w komórkach skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ:

Skargi i wnioski składane do Centrali NFZ:

 • adres: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
 • adres poczty elektronicznej: sekretariat.skargi@nfz.gov.pl
 • adres skrzynki ePUAP: /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • faks: (22) 572 63 30
 • osobiście w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia  przy ul. Rakowieckiej 26/30

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:

 • w poniedziałki w godz. 9.00 -16.30
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

Skargi i wnioski składane do oddziału wojewódzkiego NFZ:

 • osobiście w kancelarii (również w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i w Siedlcach), codziennie od godz. 8.00 do 16.00
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /016ndson16/skrytka)
 • pocztą na adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • prześlij na adres e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
 • ustnie do protokołu

Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Skargi, wnioski i petycje składane do Rzecznika Praw Pacjenta:

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
  • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
  • faksem pod nr (22) 506-50-64
  •   osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

•    w poniedziałki w godz. 9.00-18.00

•    od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

W każdy wtorek, w godzinach od 15.00 do 17.00, obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. W celu rezerwacji terminu, wnioski z prośbą o spotkanie z Rzecznikiem, należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, ePUAPU bądź osobiście.