Przejdź do treści

Składanie skarg i wniosków

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 2. Skargi lub wnioski, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która je wniosła, pozostaną bez rozpoznania.
 3. Nie rozpatruje się spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń zdrowotnych nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

    SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO SPZOZ W NASIELSKU

    Pacjent ma możliwość złożenia skargi lub wniosków poprzez:

    1. wpis w książkach skarg i wniosków, które dostępne są w rejestracjach placówek SPZOZ  w Nasielsku,
    2. złożenie skargi na piśmie w sekretariacie SPZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsku  (II piętro, pok. 305),                  
    3. osobiście Dyrektorowi SPZOZ w Nasielsku,
    4. listownie na adres SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk,
    5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zoznasielsk.pl

    SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

    Świadczeniobiorca może złożyć skargę związaną z naruszeniem zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w komórkach skarg i wniosków.

    Skargi i wnioski mogą być składane:

    • osobiście w kancelarii (również w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i w Siedlcach), codziennie od godz. 8.00 do 16.00
    • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /016ndson16/skrytka)
    • pocztą na adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
    • prześlij na adres e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
    • ustnie do protokołu

    Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców przyjmuje interesantów  w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

     W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem  22 279 78 10.

    Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać w Dziale Skarg i Wniosków:   tel. 22 279 75 78.

    Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

    SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

    Jeśli podejrzewasz naruszenie praw pacjenta, zwróć się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta  w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46. Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590 lub odwiedź stronę internetową: https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt