Przejdź do treści

Przedmiot działania

Główny cel działania zakładu
Prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo w obszarze działania zakładu.

Podstawowymi zadaniami Zakładu jest:

 • badanie i porady lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  w gabinecie lekarza, a w uzasadnionych przypadkach w domu chorego,
 • leczenie,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
 • opieka pielęgniarki środowiskowej i położnej,
 • kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne
  i uzdrowiskowe,
 • organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie, nocna wyjazdowa pomoc lekarska itp.),
 • prowadzenie czynnego poradnictwa i szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • promocja zdrowia,
 • opieka nad populacją młodzieży szkolnej (o ile zostanie podpisany kontrakt
  z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu medycyny szkolnej),
 • świadczenie usług z zakresu poradni specjalistycznych,
 • świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego,
 • świadczenie usług z terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu,
 • badanie i porady lekarskie w zakresie medycyny pracy.