Przejdź do treści

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady składania korespondencji:

Wszelką korespondencję można składać:

 • listownie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk

 • osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie SPZOZ w Nasielsku, ul Sportowa 2, II piętro, 
 • pocztą elektroniczną :
 • nr telefonu (22) 691 25 03, 691 26 06 

Aby uzyskać odpowiedź na złożone pismo, muszą być spełnione wymogi ustawy: kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm). Korespondencja zgodna z ustawą zawiera:

 • imię i nazwisko nadawcy pisma,
 • adres nadawcy (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Wszystkie pisma po dekretacji Dyrektora przekazywane są Zastępcy, głównemu księgowemu, kierownikom lub pracownikom merytorycznym właściwych jednostek i komórek organizacyjnych i tam są rozpatrywane.

Załatwianie spraw telefonicznie:

Centrala telefoniczna SPZOZ w Nasielsku o nr telefonu:
(22) 691 25 03, 691 26 06 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Sekretariat:

(22) 691 25 03, 691 26 06 wew. 3

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35.

Terminy załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zasady dostępu do informacji publicznej:

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 902 ) o dostępie do informacji publicznej, każdy osoba ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów administracji publicznej, zobowiązanych do udostępniania informacji o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Wyjątek stanowią informacje niejawne (ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnicę państwową, służbową, skarbową, statystyczną itp.).

Zgodnie z ustawą na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Informacje publiczne podlegające udostępnieniu:
  • o organach władzy publicznej, w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  • kompetencjach zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  • o polityce władz, w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
  • o danych publicznych (dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa),
  • o majątku publicznym. 

  Informacje publiczne nieuwzględnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.