Przejdź do treści

Forma organizacyjno – prawna

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zwany dalej Zakładem  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ,działającym  na podstawie:
  • Ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1545 z późn. zm.);
  • innych obowiązujących przepisów prawnych,
  • wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  działalność  leczniczą  prowadzonego przez  Wojewodę Mazowieckiego – Nr  Księgi Rejestrowej 000000007290,
  • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS nr 0000001372,
  • wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – nr REGON: 016457218-00027,
  • Numer identyfikacji podatkowej – NIP: 5311501474
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
  • Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
 2. Nazwa Zakładu brzmi: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku” lecz może używać nazwy skróconej ” SPZOZ w Nasielsku”.
 3. Organem założycielskim  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku jest Gmina Nasielsk.
 4. Obszarem działania Zakładu jest Rzeczypospolita Polska, a w szczególności teren administracyjny Miasta i Gminy Nasielsk.