Przejdź do treści

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniami wskazanymi w art. 26 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  • przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta na informatycznym nośniku danych,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: ESP-elektroniczna skrzynka podawcza/e-mail.
 4. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 5. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.
 6. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 7. Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 8. SPZOZ w Nasielsku nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta sporządzonej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku albo na informatycznym nośniku danych albo w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).
 9. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi na podstawie złożonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składany jest w:

 • rejestracji SPZOZ w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 2
 • rejestracji SPZOZ w Nasielsku Filia w Starych Pieścirogach ul. Sikorskiego 5
 • rejestracji SPZOZ w Nasielsku Filia w Cieksynie ul. Sportowa 5

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek lub osobiście przez pacjenta, którego dokumentacja dotyczy lub przez osobę przez niego upoważnioną na piśmie.

Odbiór udostępnianej dokumentacji medycznej odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w rejestracji SPZOZ w Nasielsku Przychodni w Nasielsku ul. Sportowa 2 w godzinach 8:00-18:00.

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 2. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 4. ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.